NATIONAL PROJECTS

Description

Project
duration

Project
leader

Pomorskie Voivodeship Regional Operational Programme for 2014-2020
FindFISH Knowledge Platform
Numerical Forecasting System for the Marine Environment of the Gulf of Gdańsk for Fisheries
www.findfish.eu/info/
01.2017 -03.2022 Prof. dr hab. Lidia Dzierzbicka-Głowacka
National Centre for Research and Development projects
Konkurs Strategicznego programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych BIOSTRATEG III „Modelowanie wpływu gospodarstw rolnych i struktur użytkowania terenu zlewni na przykładzie Gminy Puck na jakość wód lądowych i morskich zlokalizowanych w strefie przybrzeżnej Morza Bałtyckiego - Zintegrowany Serwis Informacyjno-predykcyjny WaterPUCK”
www.waterpuck.pl
01.07.2017 -30.06.2020 Prof. dr hab. Lidia Dzierzbicka-Głowacka
POPC Projects
IMBIO Integracja i mobilizacja danych o róznorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych 01.01.2020 -31.12.2022 Dr Marta Ronowicz (Lider - Uniwersytet Warszawski)
eCUDO.pl Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl Program Operacyjny Polska Cyfrowa
POPC.02.03.01-IP.01-00-0062/18
01.03.2019 -27.02.2022 Mgr inż. Marcin Wichorowski
National Science Centre projects
OPUS Influence of rapidly progressing climate change on polar marine organisms - investigations along naturally occurring environmental analogues of future climate changes ANALOG 01.02.2021 -31.01.2025 Prof. Piotr Kukliński
PRELUDIUM Relationship between functional and isotopic diversity of coastal benthic communities ISOFUN 19.01.2021 -18.01.2024 MSc Marta Szczepanek
SONATINA Connectivity Across Ocean Seafloor (CAOS): Deep Sea Biogeography and Pseudotanaid Speciation CAOS 15.12.2020 -14.12.2023 MSc Aleksandra Maria Jakiel
MINIATURA 4 First attempt of genetic identification of Calanus copepods in the little auks' diet CALANETICS 19.11.2020 -18.11.2021 Dr Kaja Bałazy
SONATA Climate change impacts on structure and functioning of benthic communities at the fjord-shelf boundary hotspots CLIMB 30.10.2020 -29.10.2023 Dr Marc Jürgen Silberberger
PRELUDIUM BIS Variability of inherent optical properties of seawater in relation to the concentration, composition and size distribution of suspended particulate matter in selected fjords of western Spitsbergen OPTYKA-BIS 01.10.2020 -30.09.2024 Assoc. Prof. Sławomir Woźniak
PRELUDIUM Newcomers/neo-natives in the High Arctic: sources, routes and dynamics of climate change driven colonisations by macroinvertebrate models with varied dispersal potential NEAR 14.09.2020 -13.09.2023 MSc Hedvig Kriszta Csapó
MINIATURA 4 Investigating the variability of the spectra of light absorption coefficients by various size fractions of suspended matter occurring in the southern area of Baltic Sea 16.10.2020 -15.10.2021 Dr Justyna Meler
SONATA BIS Investigation of seasonal variability of the water column and sediment DEnitrificAtion and anammox in the BaLtic Sea IDEAL 31.03.2020 -30.03.2025 Dr Beata Szymczycha
SONATA BIS, PROSPECTOR: do Permafrost-Released OrganicS amPlify ocEan aCidificaTiOn in the Arctic? 31.03.2020 -30.03.2025 Assoc. Prof. Karol Kuliński
OPUS Metabarcoding applied in revealing environmental stressors effects on the coastal benthic diversity in the warming Arctic MetaDivA 24.02.2020 -23.02.2023 Assoc. Prof. Maria Włodarska-Kowalczuk
OPUS Influence of Atlantification on Succession and biotic COMponents in the shallow hard-bottom Ecosystem in the Arctic ASCOMEA 24.02.2020 -23.02.2023 Dr Marta Ronowicz
OPUS Multiproxy analysis of the sea surface temperature impact on primary productivity of the western and northern Svalbard shelf in the Holocene ALKENON 20.02.2020 -19.02.2023 Assoc. Prof. Marek Zajączkowski
OPUS Turbulent mixing in the Slupsk Furrow (southern Baltic Sea) SuFMix 17.02.2020 -16.02.2024 Assoc. Prof. Waldemar Walczowski
OPUS Estimation of diffusion coefficient of dissolved organic matter from sediments to overlying waters through relationships between its optical and chromatographic characteristics and dissolved iron in Baltic Sea deeps DiSeDOM 06.02.2020 -05.10.2023 Assoc. Prof. Piotr Kowalczuk
OPUS Macrobenthic organisms as an indicator of mercury sources in the Antarctic coastal zone (Admiralty Bay)MINIMA 05.02.2020 -04.02.2023 Assoc. Prof. Jacek Bełdowski
PRELUDIUM Estimation of the bioavailability and remineralisation rate of dissolved organic carbon released from the Gdańsk Deep sediments BioDOC 05.02.2020 -04.02.2023 MSc Monika Lengier
MINIATURA 3 Alkilofenole i ich etoksylaty w osadach dennych Zatoki Gdańskiej - badania pilotażowe 21.11.2019 -20.11.2020 Dr Eng. Ludwik Lubecki
PRELUDIUM Transformations of the CO2 system in the Vistula River mouth WISŁA 14.08.2019 -13.08.2021 MSc Marcin Stokowski
PRELUDIUM Impact of Atlantic Water variability and atmospheric circulation on the changing sea ice cover in the European Arctic ATAC-ICE 12.08.2019 -11.08.2022 MSc Agata Grynczel
OPUS Sea ice variability in the Nordic Seas since the end of the last glaciation. Paleogenetic evidence of climate changes NORD-ICE 05.07.2019 -04.07.2022 Dr Joanna Pawłowska
MINIATURA 2 Sterole w osadach fiordów arktycznych jako markery pochodzenia materii organicznej STAR 15.02.2019 -14.02.2020 Assoc. Prof. Eng. Szymczak-Żyła Małgorzata
OPUS Filtratorzy pod wpływem zmian - nieznane roczne strategie odżywiania ujawnione dzięki podwodnym zdjęciom poklatkowym. FUND 15.03.2019 -14.03.2022 Dr Piotr Bałazy
OPUS Zmiany w strukturze i funkcjonowaniu ekosystemów pelagialu związane z zaciemnieniem wód przylodowcowych Arktyki europejskiej CoastDark 21.01.2019 -20.01.2022 Dr hab. Katarzyna Błachowiak-Samołyk
OPUS Numeryczne symulacje interakcji fizyczno-biologicznych związanych z zakwitami fitoplanktonu w Bałtyku. Baltic POM 14.02.2018 -13.02.2021 Prof. dr hab. Małgorzata Stramska
OPUS Wpływ Wody Atlantyckiej na strukturę taksonomiczną i funkcjonalną zooplanktonu w fiordach arktycznych: aspekt przestrzenny, czasowy i między-letni. Tax4Fun 30.01.2018 -29.01.2021 Dr Sławomir Kwaśniewski
SONATA-BIS Funkcjonowanie przybrzeżnych ekosystemów południowego Bałtyku zróżnicowanych pod względem antropopresji - w poszukiwaniu powiązań pomiędzy zespołami bentosowymi a procesami biogeochemicznymi. COmEBACk 16.05.2018 -15.05.2022 Dr hab. Monika Kędra
PRELUDIUM Mineralogia i skład chemiczny zewnętrznych szkieletów bentosowych bezkręgowców z Morza Bałtyckiego jako wkład do zrozumienia procesu biomineralizacji. LOGGER 20.02.2018 -19.02.2021 MSc Anna Piwoni-Piórewicz
OPUS Globalne trendy w mineralogii szkieletów mszywiołów i ich znaczenie dla rozpoznania wpływu zmian klimatycznych na morskie organizmy bezkręgowe PANIC 30.08.2017 -29.08.2020 Dr hab. Piotr Kukliński
OPUS Funkcjonowanie arktycznego bentosu-odpowiedź na związane z ociepleniem klimatu zmiany w adwekcji ciepłych mas wodnych i dostępność pokarmu ABeFun 24.08.2017 -23.08.2020 Dr hab. Maria Włodarska-Kowalczuk
OPUS - Predykcyjność zmienności zimowego klimatu Eurazji związana z oceanicznymi anomaliami ciepła w Morzach Nordyckich i Północnym Atlantyku. EURAKLIM 19.01.2017 –18.01.2020 Dr hab. Paweł Jan Schlichtholz
OPUS - Ocena wpływu dopływających wód gruntowych jako źródła pozostałości farmaceutyków i kofeiny dla środowiska morskiego Zatoki Puckiej. PharmSeepage 09.02.2017 –08.02.2020 Dr Beata Szymczycha
OPUS - Zaawansowane badania nad zależnościami pomiędzy optycznymi, biogeochemicznymi i fizycznymi właściwościami zawiesin występujących w wodach południowego Bałtyku. OPUS-OPTYKA 16.01.2017 –23.02.2020 Dr hab. Sławomir Woźniak
OPUS - „Holoceńska historia Wiru Grenlandzkiego” WIR 24.02.2017 –23.02.2020 Dr hab. Marek Zajączkowski
OPUS - "Peptydy produkowane przez bałtyckie cyjanobakterie - od identyfikacji do wyboru związku wiodącego (from hits to leads H2L)" H2L (Lider Uniwersytet Gdański) 07.04.2017 –06.04.2020 Prof. dr hab. Alicja Kosakowska
OPUS Wpływ Prądu Zachodniospitsbergeńskiego na rozmieszczenie metali ciężkich w dwóch fiordach Zachodniego Spitsbergenu. ARCTICON 19.01.2016 -18.01.2019 MSc Agata Zaborska
OPUS Struktura funkcjonowania systemu kwasowo-zasadowego w Morzu Bałtyckim. SALSA 28.06.2016 -27.06.2019 Dr Karol Kuliński
OPUS Funkcjonowanie zespołów bentosowych w strefie występowania lodu morskiego w zmieniającym się Oceanie Arktycznym, w okresie wiosennym. SeaIceFun 23.06.2016 -22.06.2019 Dr hab. Monika Kędra
OPUS Strefowość rozmieszczenia makroglonów w obszarach zwiększonego wpływu lodowcowych wód wytopiskowych na przykładzie Isfjorden (Zachodni Spitsbergen). MakAk 21.01.2016 -20.01.2019 Dr hab. Józef Wiktor
OPUS Wpływ warunków środowiskowych i zmian sezonowych na reprodukcję i sukcesję zbiorowiska arktycznej epifauny.
LARVA
07.08.2015 -06.10.2019 Dr Marta Ronowicz
PRELUDIUM Otwornice bentosowe fiordów i otwartego morza Svalbardu Sval2017 13.09.2017 -12.09.2020 MSc Agnieszka Wiktoria Kujawa
PRELUDIUM Udział otwornic (Foraminidera) w puli węgla osadów fiordów Svalbardu i Północnej Europy Foram Carbon 13.09.2017 -12.09.2019 MSc Natalia Konstancja Szymańska
PRELUDIUM Odpowiedź bentosu w głębokim oceanie na zmienność środowiska spowodowaną zmianami klimatu w Arktyce DeepClim 03.03.2017 -02.03.2019 MSc Barbara Eliza Górska
PRELUDIUM Analiza strumieni wymiany dwutlenku węgla (CO2) spowodowana zmianami klimatu w strefie oddziaływania hydrosfery i atmosfery Oceanu Arktycznego ASCOF-Arctic 27.02.2017 -26.02.2019 MSc Iwona Niedźwiecka
PRELUDIUM Określenie roli zawiesiny w obiegu trwałych zanieczyszczeń organicznych w fiordzie Hornsund (Spitsbergen) ArcticPOPs 27.09.2017 -26.09.2019 MSc Eng. Anna Pouch
PRELUDIUM - Specjacja arsenu w środowisku południowego Bałtyku. ARSEN 06.02.2017 –05.02.2019 MSc Marta Szubska
PRELUDIUM - Określenie wpływu zmian klimatu na skład fitoplanktonu w fiordach zachodniego Spitsbergenu na podstawie pigmentów w osadach. CLIP 14.03.2017 –13.09.2019 MSc Eng. Magdalena Krajewska
PRELUDIUM Zmienność międzysezonowa właściwości oraz rozkładu wód głębinowych i pośrednich w Morzach Nordyckich - DWINS www.iopan.gda.pl/projects/DWINS/ 06.02.2017 –05.02.2020 MSc Małgorzata Merchel
PRELUDIUM Zdalna identyfikacja zmian koncentracji zawiesiny węglanowej w fiordach Spitsbergenu. CASUMA 22.07.2016 -21.07.2019 MSc Katarzyna Dragańska-Deja
PRELUDIUM Analiza heteroplazmii mtDNA u małży hermafrodytycznej. Pierwszy przypadek dziedziczenia podwójnie uniparentalnego bez rozdzielnopłciowości. SEM 15.03.2016 -14.03.2020 MSc Marek Lubośny
PRELUDIUM Pomiary, parametryzacja oraz analiza właściwości strumieni aerozolu morskiego w przywodnej warstwie atmosfery w rejonach południowego Bałtyku oraz europejskiej części Arktyki. BaSEAf 26.02.2016 -25.10.2019 MSc Piotr Markuszewski
SONATA - Rozwój głębokiej konwekcji w Morzu Grenlandzkim od ostatniego zlodowacenia. GreSCo 06.03.2017 –05.03.2020 Dr Maciej Telesiński
SONATA Paleogentyczna rekonstrukcja adwekcji wód Atlantyckich do Oceanu Arktycznego w holocenie. Paleo-Arctic. 08.08.2016 -07.06.2019 Dr Joanna Pawłowska
MNiSW projects
Doktorat Wdrożeniowy (II edycja programu). 01.10.2018 -30.09.2022 Dr hab. Tymon Zieliński,
MSc Ewa Piechowska
Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców (MNiSW).
Stypendium naukowego dla wybitnego młodego naukowca.
19.01.2018 -31.12.2020 Dr Beata Szymczycha
Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców (MNiSW).
Stypendium naukowego dla wybitnego młodego naukowca.
19.01.2018 -31.12.2020 Dr Joanna Pawłowska
Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców (MNiSW).
Stypendium naukowego dla wybitnego młodego naukowca.
13.11.2018 -31.10.2021 Dr Marta Głuchowska
Doktorat Wdrożeniowy (I edycja programu). 01.10.2017 -30.09.2021 Prof. Roman Wenne,
MSc Anna Prądzińska
Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców (MNiSW).
Stypendium naukowego dla wybitnego młodego naukowca.
19.12.2016 -30.11.2019 Dr Piotr Bałazy