PROJEKTY KRAJOWE

Opis

Okres
realizacji

Koordynator
Projektu

Projekty RPO WP 2014-2020
FindFISH Platforma Transferu Wiedzy
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego
www.findfish.eu/info/
01.2017 -03.2022 Prof. dr hab. Lidia Dzierzbicka-Głowacka
Projekty NCBiR
Konkurs Strategicznego programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych BIOSTRATEG III „Modelowanie wpływu gospodarstw rolnych i struktur użytkowania terenu zlewni na przykładzie Gminy Puck na jakość wód lądowych i morskich zlokalizowanych w strefie przybrzeżnej Morza Bałtyckiego - Zintegrowany Serwis Informacyjno-predykcyjny WaterPUCK”
www.waterpuck.pl
01.07.2017 -30.06.2020 Prof. dr hab. Lidia Dzierzbicka-Głowacka
Projekty POPC
IMBIO Integracja i mobilizacja danych o róznorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych 01.01.2020 -31.12.2022 Dr Marta Ronowicz (Lider - Uniwersytet Warszawski)
eCUDO.pl Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl Program Operacyjny Polska Cyfrowa
POPC.02.03.01-IP.01-00-0062/18
01.03.2019 -27.02.2022 Mgr inż. Marcin Wichorowski
Projekty NCN
OPUS Wpływ szybko postępujących zmian klimatycznych na polarne organizmy morskie -badania wzdłuż środowiskowych analogów przyszłych zmian środowiskowych ANALOG 01.02.2021 -31.01.2025 Prof. dr hab. Piotr Kukliński
PRELUDIUM Związek pomiędzy różnorodnością funkcjonalną oraz izotopową przybrzeżnych zespołów bentosowych ISOFUN 19.01.2021 -18.01.2024 Mgr Marta Szczepanek
SONATINA Łączność przez dno oceaniczne: głębokowodna biogeografia i specjacja rodziny Pseudotanaidae CAOS 15.12.2020 -14.12.2023 Mgr Aleksandra Maria Jakiel
MINIATURA 4 Pierwsza próba identyfikacji genetycznej widłonogów z rodzaju Calanus w diecie alczyka CALANETICS 19.11.2020 -18.11.2021 Dr Kaja Bałazy
SONATA Wpływ zmiany klimatu na strukturę i funkcjonowanie zespołów bentosowych w produktywnych rejonach na granicy fiord-szelf CLIMB 30.10.2020 -29.10.2023 Dr Marc Jürgen Silberberger
PRELUDIUM BIS Zmienność rzeczywistych właściwości optycznych wody morskiej w relacji do stężenia, składu i rozkładu rozmiarów zawiesin w wybranych fiordach zachodniego Spitsbergenu OPTYKA-BIS 01.10.2020 -30.09.2024 Dr hab. Sławomir Woźniak
PRELUDIUM Przybysze/repatrianci w Wysokiej Arktyce: źródła, drogi i dynamika kolonizacji modelowych makrobezkręgowców z różnym potencjałem dyspersji, spowodowanych zmianami klimatycznymi NEAR 14.09.2020 -13.09.2023 Mgr Hedvig Kriszta Csapó
MINIATURA 4 Zbadanie zmienności widm współczynników absorpcji światła przez różne frakcje rozmiarowe zawiesin występujących w południowym obszarze Morza Bałtyckiego Miniatura-Frakcje 16.10.2020 -15.10.2021 Dr Justyna Meler
SONATA BIS Zbadanie sezonowej zmienności denitryfikacji i anammox w kolumnie wody morskiej i osadzie Morza Bałtyckiego IDEAL 31.03.2020 -30.03.2025 Dr Beata Szymczycha
SONATA BIS Czy materia organiczna uwalniana z wieloletniej zmarzliny wzmacnia zakwaszenie wody morskiej? PROSPECTOR 31.03.2020 -30.03.2025 Dr hab. Karol Kuliński
OPUS Zastosowanie metabarkodingu do określenia wpływu stresowych czynników środowiskowych na bioróżnorodność bentosu wód przybrzeżnych w ocieplającej się Arktyce MetaDivA 24.02.2020 -23.02.2023 Dr hab. Maria Włodarska-Kowalczuk
OPUS Wpływ atlantyfikacji na proces sukcesji i komponenty biotyczne płytkiego ekosystemu dna twardego w Arktyce ASCOMEA 24.02.2020 -23.02.2023 Dr Marta Ronowicz
OPUS Wielowskaźnikowa analiza wpływu temperatury wó powierzchniowych na produkcję pierwotną w wodach szelfowych zachodniego i północnego Svalbardu w holocenie ALKENON 20.02.2020 -19.02.2023 Dr hab. Marek Zajączkowski
OPUS Procesy turbulentnego mieszania w Rynnie Słupskiej (Bałtyk Południowy) SuFMix 17.02.2020 -16.02.2024 Dr hab. Waldemar Walczowski
OPUS Oszacowanie współczynnika dyfuzji rozpuszczonej materii organicznej z osadów do wody naddennej poprzez współzależności jej optycznych i chromatograficznych charakterystyk ze stężeniem rozposzczonego żelaza w głębiach Morza Bałtyckiego DiSeDOM 06.02.2020 -05.10.2023 Dr hab. Piotr Kowalczuk
OPUS Organizmy bentosowe jako wskaźnik źródeł rtęci w strefie brzegowej Antarktyki (Zatoka Admiralicji) MINIMA 05.02.2020 -04.02.2023 Dr hab. Jacek Bełdowski
PRELUDIUM Ocena biodostępności i szybkości remineralizacji rozpuszczonego węgla organicznego uwalnianego z osadów Głębi Gdańskiej BioDOC 05.02.2020 -04.02.2023 Mgr Monika Lengier
MINIATURA 3 Alkilofenole i ich etoksylaty w osadach dennych Zatoki Gdańskiej - badania pilotażowe 21.11.2019 -20.11.2020 Dr inż. Ludwik Lubecki
PRELUDIUM Transformacje systemu weglanowego w ujściu rzeki Wisły WISŁA 14.08.2019 -13.08.2021 Mgr Marcin Stokowski
PRELUDIUM Wpływ zmienności Wody Atlantyckiej i cyrkulacji atmosferycznej na zmiany pokrywy lodu morskiego w Arktyce Europejskiej ATAC-ICE 12.08.2019 -11.08.2022 Mgr Agata Grynczel
OPUS Zmiany pokrywy lodowej w Morzach Nordyckich do końca ostatniego zlodowacenia.Paleogenetyczny zapis zmian klimatu NORD-ICE 05.07.2019 -04.07.2022 Dr Joanna Pawłowska
MINIATURA 2 Sterole w osadach fiordów arktycznych jako markery pochodzenia materii organicznej STAR 15.02.2019 -14.02.2020 Dr hab. inż. Szymczak-Żyła Małgorzata
OPUS Filtratorzy pod wpływem zmian - nieznane roczne strategie odżywiania ujawnione dzięki podwodnym zdjęciom poklatkowym. FUND 15.03.2019 -14.03.2022 Dr Piotr Bałazy
OPUS Zmiany w strukturze i funkcjonowaniu ekosystemów pelagialu związane z zaciemnieniem wód przylodowcowych Arktyki europejskiej CoastDark 21.01.2019 -20.01.2022 Dr hab. Katarzyna Błachowiak-Samołyk
OPUS Numeryczne symulacje interakcji fizyczno-biologicznych związanych z zakwitami fitoplanktonu w Bałtyku. Baltic POM 14.02.2018 -13.02.2021 Prof. dr hab. Małgorzata Stramska
OPUS Wpływ Wody Atlantyckiej na strukturę taksonomiczną i funkcjonalną zooplanktonu w fiordach arktycznych: aspekt przestrzenny, czasowy i między-letni. Tax4Fun 30.01.2018 -29.01.2021 Dr Sławomir Kwaśniewski
SONATA-BIS Funkcjonowanie przybrzeżnych ekosystemów południowego Bałtyku zróżnicowanych pod względem antropopresji - w poszukiwaniu powiązań pomiędzy zespołami bentosowymi a procesami biogeochemicznymi. COmEBACk 16.05.2018 -15.05.2022 Dr hab. Monika Kędra
PRELUDIUM Mineralogia i skład chemiczny zewnętrznych szkieletów bentosowych bezkręgowców z Morza Bałtyckiego jako wkład do zrozumienia procesu biomineralizacji. LOGGER 20.02.2018 -19.02.2021 Mgr Anna Piwoni-Piórewicz
OPUS Globalne trendy w mineralogii szkieletów mszywiołów i ich znaczenie dla rozpoznania wpływu zmian klimatycznych na morskie organizmy bezkręgowe PANIC 30.08.2017 -29.08.2020 Dr hab. Piotr Kukliński
OPUS Funkcjonowanie arktycznego bentosu-odpowiedź na związane z ociepleniem klimatu zmiany w adwekcji ciepłych mas wodnych i dostępność pokarmu ABeFun 24.08.2017 -23.08.2020 Dr hab. Maria Włodarska-Kowalczuk
OPUS - Predykcyjność zmienności zimowego klimatu Eurazji związana z oceanicznymi anomaliami ciepła w Morzach Nordyckich i Północnym Atlantyku. EURAKLIM 19.01.2017 –18.01.2020 Dr hab. Paweł Jan Schlichtholz
OPUS - Ocena wpływu dopływających wód gruntowych jako źródła pozostałości farmaceutyków i kofeiny dla środowiska morskiego Zatoki Puckiej. PharmSeepage 09.02.2017 –08.02.2020 Dr Beata Szymczycha
OPUS - Zaawansowane badania nad zależnościami pomiędzy optycznymi, biogeochemicznymi i fizycznymi właściwościami zawiesin występujących w wodach południowego Bałtyku. OPUS-OPTYKA 16.01.2017 –23.02.2020 Dr hab. Sławomir Woźniak
OPUS - „Holoceńska historia Wiru Grenlandzkiego” WIR 24.02.2017 –23.02.2020 Dr hab. Marek Zajączkowski
OPUS - "Peptydy produkowane przez bałtyckie cyjanobakterie - od identyfikacji do wyboru związku wiodącego (from hits to leads H2L)" H2L (Lider Uniwersytet Gdański) 07.04.2017 –06.04.2020 Prof. dr hab. Alicja Kosakowska
OPUS Wpływ Prądu Zachodniospitsbergeńskiego na rozmieszczenie metali ciężkich w dwóch fiordach Zachodniego Spitsbergenu. ARCTICON 19.01.2016 -18.01.2019 Mgr Agata Zaborska
OPUS Struktura funkcjonowania systemu kwasowo-zasadowego w Morzu Bałtyckim. SALSA 28.06.2016 -27.06.2019 Dr Karol Kuliński
OPUS Funkcjonowanie zespołów bentosowych w strefie występowania lodu morskiego w zmieniającym się Oceanie Arktycznym, w okresie wiosennym. SeaIceFun 23.06.2016 -22.06.2019 Dr hab. Monika Kędra
OPUS Strefowość rozmieszczenia makroglonów w obszarach zwiększonego wpływu lodowcowych wód wytopiskowych na przykładzie Isfjorden (Zachodni Spitsbergen). MakAk 21.01.2016 -20.01.2019 Dr hab. Józef Wiktor
OPUS Mitogenomika podwójnie uniparentalnego dziedziczenia mitochondriów małży 08.07.2013 –07.01.2017 Dr Beata Śmietanka
OPUS Hormony stresu w skórze ryb 01.07.2013 –28.02.2017 Prof. Ewa Kulczykowska
OPUS Czy rozmiar jest aż tak ważny? Kompleksowa analiza struktury wielkościowej planktonu w europejskiej Arktyce w dobie ocieplenia klimatu 11.02.2014 -10.02.2017 Dr hab. Katarzyna Błachowiak-Samołyk
OPUS Ciepłe i zimne okresy późnego holocenu w Arktyce europejskiej. Peleogenetyczny zapis zmian środowiska morskiego w osadach fiordu Hornsund (Spitsbergen, Svalbard) 07.08.2014 -06.08.2017 Dr hab. Marek Zajączkowski
OPUS Wpływ estradiolu na uwalnianie wazotocyny argininowej i izotycyny u samic babki byczej (Neogobius melanostomus) 25.01.2013 -24.01.2017 Dr inż. Hanna Kalamarz-Kubiak
OPUS Wpływ warunków środowiskowych i zmian sezonowych na reprodukcję i sukcesję zbiorowiska arktycznej epifauny.
LARVA
07.08.2015 -06.10.2019 Dr Marta Ronowicz
PRELUDIUM Otwornice bentosowe fiordów i otwartego morza Svalbardu Sval2017 13.09.2017 -12.09.2020 Mgr Agnieszka Wiktoria Kujawa
PRELUDIUM Udział otwornic (Foraminidera) w puli węgla osadów fiordów Svalbardu i Północnej Europy Foram Carbon 13.09.2017 -12.09.2019 Mgr Natalia Konstancja Szymańska
PRELUDIUM Odpowiedź bentosu w głębokim oceanie na zmienność środowiska spowodowaną zmianami klimatu w Arktyce DeepClim 03.03.2017 -02.03.2019 Mgr Barbara Eliza Górska
PRELUDIUM Analiza strumieni wymiany dwutlenku węgla (CO2) spowodowana zmianami klimatu w strefie oddziaływania hydrosfery i atmosfery Oceanu Arktycznego ASCOF-Arctic 27.02.2017 -26.02.2019 Mgr Iwona Niedźwiecka
PRELUDIUM Określenie roli zawiesiny w obiegu trwałych zanieczyszczeń organicznych w fiordzie Hornsund (Spitsbergen) ArcticPOPs 27.09.2017 -26.09.2019 Mgr inż. Anna Pouch
PRELUDIUM - Specjacja arsenu w środowisku południowego Bałtyku. ARSEN 06.02.2017 –05.02.2019 Mgr Marta Szubska
PRELUDIUM - Określenie wpływu zmian klimatu na skład fitoplanktonu w fiordach zachodniego Spitsbergenu na podstawie pigmentów w osadach. CLIP 14.03.2017 –13.09.2019 Mgr inż. Magdalena Krajewska
PRELUDIUM Zmienność międzysezonowa właściwości oraz rozkładu wód głębinowych i pośrednich w Morzach Nordyckich - DWINS www.iopan.gda.pl/projects/DWINS/ 06.02.2017 –05.02.2020 Mgr Małgorzata Merchel
PRELUDIUM Zdalna identyfikacja zmian koncentracji zawiesiny węglanowej w fiordach Spitsbergenu. CASUMA 22.07.2016 -21.07.2019 Mgr Katarzyna Dragańska-Deja
PRELUDIUM Analiza heteroplazmii mtDNA u małży hermafrodytycznej. Pierwszy przypadek dziedziczenia podwójnie uniparentalnego bez rozdzielnopłciowości. SEM 15.03.2016 -14.03.2020 Mgr Marek Lubośny
PRELUDIUM Pomiary, parametryzacja oraz analiza właściwości strumieni aerozolu morskiego w przywodnej warstwie atmosfery w rejonach południowego Bałtyku oraz europejskiej części Arktyki. BaSEAf 26.02.2016 -25.10.2019 Mgr Piotr Markuszewski
SONATA - Rozwój głębokiej konwekcji w Morzu Grenlandzkim od ostatniego zlodowacenia. GreSCo 06.03.2017 –05.03.2020 Dr Maciej Telesiński
SONATA Paleogentyczna rekonstrukcja adwekcji wód Atlantyckich do Oceanu Arktycznego w holocenie. Paleo-Arctic. 08.08.2016 -07.06.2019 Dr Joanna Pawłowska
Projekty MNiSW
Doktorat Wdrożeniowy (II edycja programu). 01.10.2018 -30.09.2022 Dr hab. Tymon Zieliński,
Mgr Ewa Piechowska
Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców (MNiSW).
Stypendium naukowego dla wybitnego młodego naukowca.
19.01.2018 -31.12.2020 Dr Beata Szymczycha
Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców (MNiSW).
Stypendium naukowego dla wybitnego młodego naukowca.
19.01.2018 -31.12.2020 Dr Joanna Pawłowska
Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców (MNiSW).
Stypendium naukowego dla wybitnego młodego naukowca.
13.11.2018 -31.10.2021 Dr Marta Głuchowska
Doktorat Wdrożeniowy (I edycja programu). 01.10.2017 -30.09.2021 Prof. Roman Wenne,
Mgr Anna Prądzińska
Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców (MNiSW).
Stypendium naukowego dla wybitnego młodego naukowca.
19.12.2016 -30.11.2019 Dr Piotr Bałazy